סל קניות
סל הקניות ריק
  • פייסבוק
  • יוטיוב
  • טוויטר

1. שימוש באתר אינטרנט זה

האתר נמצא בבעלות Habsell GbR  (להלן "הבסל") בבלעדיות עבור הזכיין הישראלי, והוא נועד לספק מידע ולשמש אותך באופן אישי. השימוש שלך באתר אינטרנט זה כפוף לתנאים המפורטים להלן ולכל החוקים החלים. כאשר אתה ניגש וגולש באתר אינטרנט זה, אתה מקבל, ללא מגבלות או סייגים, את התנאים הללו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר זה. אתה אחראי לוודא שהגישה שלך לאתר אינטרנט זה והתכנים הזמינים בו או באמצעותו הנם חוקיים בכל תחום שיפוט שבו, או דרכו אתה ניגש או מציג את האתר או את התוכן כאמור. אתר אינטרנט זה מיועד לשימוש על-ידי מבוגרים. מי שלא מלאו לו 13 שנים, אל לא להשתמש באתר אינטרנט זה. נוסף על כך, אם מלאו לך 13 שנים או יותר, אך גילך הוא מתחת לגיל הבגירות בתחום השיפוט שבו אתה מתגורר, ההורה או האפוטרופוס יעשה שימוש באתר בשמך, ואל לך להשתמש באתר בעצמך או לספק מידע אישי כלשהו ל-הבסל, לזכייניה או לחברות המסונפות אליה. הבסל, זכייניה או חברות המסונפות אליה אינם אוספים ביודעין מידע מילדים שטרם מלאו להם 13 שנים. הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה שומרים לעצמם את הזכות לסרב לתת שירות, לסגור חשבונות או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתן הבלעדי.

2. פרטיות

הנהלים ודרכי הפעולה לשמירה על הפרטיות של הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה מוסברים בנוסח המדיניות לשמירה על הפרטיות, החל גם על ביקורך באתר אינטרנט זה. המשך השימוש באתר אינטרנט זה פירושו שאתה מאשר שקראת את נוסח מדיניות השמירה על הפרטיות ושאתה מסכים לקבל ולהיות מחויב לתנאים וההתניות הכלולים בו. אתה מסכים לשימוש שתעשה הבסל, מי מזכייניה או מהחברות המסונפות במידע האישי שלך בהתאם לתנאים ולמטרות המפורטים במדיניות השמירה על הפרטיות, אשר ייתכן ותעודכן מעת לעת.

3.מידע על מוצרים

המוצרים המוצעים למכירה ו/או להפצה על-ידי הזכיינית של הבסל בישראל זמינים רק בישראל, וחלק זה של האתר מכוון אך ורק ללקוחות ולקוחות פוטנציאליים ישראליים. הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה עושים מאמצים כדי לשמור ככל הניתן על דיוק בתיאור המוצרים המוצעים למכירה ו/או להפצה על-ידי הבסל, זכייניה ו/או החברות המסונפות אליה. ואולם, הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה אינם ערבים לכך שתיאורי המוצרים או תוכן אחר המופיע באתר זה יהיו מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים או ללא טעויות.

4. החרגת אחריות

הבסל אינה טוענת ולא תישא בכל אחריות לתפקודיות, לפעולתו התקינה או למצבו של אתר אינטרנט זה, התאמתו לשימוש, או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות. הבסל אינה טוענת, ערבה או מתחייבת לכך שטעויות כלשהן באתר אינטרנט זה או המתייחסות אליו יתוקנו, או לכך ששרת כלשהו שממנו מופעל אתר האינטרנט הנו או יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. כל התכנים או המידע באתר אינטרנט זה ניתנים לך כמות שהם (AS IS), עם כל הטעויות (WITH ALL FAULTS) וללא ערבות משום סוג במפורש או מכללא. הבסל , מעניקי הרשיונות שלה, החברות המסונפות אליה וזכייניה מסירים מעצמם כל אחריות או תנאים, בכתב או בעל-פה, מעוגנים בחוק, במפורש או מכללא, כולל, אך לא רק, אחריות או תנאים לגבי סחירות, איכות, עמידות, התאמה או כשירות למטרה מסוימת.החרגות הן בנוסף לכל החרגה ייחודית הכלולה בתנאים ובהתניות המובאים כאן. היות שחוקים פדרליים או מחוזיים מסוימים וכן החוקים במדינות מסוימות אינם מאפשרים את החרגתם של תחומי אחריות מסוימים, ייתכן והחרגות אלה אינן חלות עליך.

5.הגבלת אחריות

הבסל לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש בתכנים, מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, אובדן זכויות או רווחים, נתונים, עסקים או רצון טוב, על בסיסי חוזה, עוולה או רשלנות, וכן אינה מתחייבת לשפות או לספק כל תרופה אחרת לך או לגורם צד ג' כלשהו. התרופה היחידה העומדת לך היא הפסקת השימוש באתר אינטרנט זה והפסקת הגישה אליו.היות שחוקים פדרליים או מחוזיים מסוימים אינם מאפשרים את החרגתם או הגבלתם של נזקים מסוימים, ייתכן והחרגות אלה אינן חלות עליך.

6. זכויות יוצרים וסימני מסחר

התכנים באתר אינטרנט זה, לרבות, אך לא רק, טקסטים, תמונות, איורים, תוכנות, קטעי שמע וקטעי וידיאו, מובאים על-ידי הבסל, ו-הבסל אינה טוענת או ערבה שתכנים כאמור אינם פוגעים בזכויות של אדם או ישות כלשהי. התכנים באתר אינטרנט זה מוגנים בישראל ובתחומי שיפוט אחרים תחת חוק זכויות היוצרים (או חוקים דומים אחרים) על סמך הסכמים בינלאומיים ישימים. אשר על כן, חל איסור להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להוריד, לפרסם, למסור, להפיץ או לשנות את התכנים באתר אינטרנט זה, כולם או חלקם בכל צורה שהיא, לרבות, אך לא רק בצורת טקסט, שמע או וידיאו, ללא קבלת היתר בכתב מטעם הבסל. סימני מסחר, סמלים מסחריים וסימני שירות (יחד "סימנים") המוצגים באתר אינטרנט זה הנם סימנים רשומים או בלתי-רשומים של הבסל או של אחרים, הנם רכוש של בעליהם השונים בהתאמה, וחל איסור להשתמש בהם ללא קבלת היתר בכתב מטעם הבעלים של סימנים כאמור.שום דבר באתר אינטרנט זה לא יתפרש כהענקת זכות להשתמש בסימנים או בתכנים המוגנים על-ידי חוק זכויות היוצרים (או חוקים דומים אחרים).

חרף האמור לעיל, הבסל מאשרת לך ליצור עותק אחד אלקטרוני או על נייר של המידע המתפרסם בכל אחד מדפיו של אתר אינטרנט זה, וזאת בתנאי שהעותק ישמש למטרות אישיות ולא-מסחריות, וכן בתנאי שבכל מקרה ומקרה כל עותק כאמור ימשיך להיות מוגן באמצעות סימני זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות וכן באמצעות הודעות וכיתובי בעלות הכלולים באתר האינטרנט כאמור. האישור אינו כולל כל מכירה חוזרת של האתר או התכנים המופיעים בו; כל איסוף של רשימות מוצרים, תיאורים או מחירים; כל שימוש אחר הנגזר מאתר זה או התכנים המופיעים בו; כל הורדה או העתקה של מידע לטובתו של סוחר כלשהו; וכן כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים, או כלים דומים לאיסוף או חילוץ נתונים. אסור לך למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור של כל סימן מסחר, סמל או מידע קנייני אחר (לרבות תמונות, טקסט, עיצוב דפים, או צורה) של הבסל ושל החברות המסונפות אליה, ללא קבלת היתר מפורש בכתב מטעם הבסל. אסור לך להשתמש במטא-תגיות או בכל "טקסט סמוי" אחר הכולל את השם או סימני מסחר של הבסל ללא קבלת היתר מפורש בכתב מטעם הבסל. כל שימוש בלתי מורשה באתר זה ו/או בתכנים הכלולים בו, יגרום לביטול האישור או הרשיון שהוענק על-ידי הבסל.

7.סודיות המידע הנמסר

אתה מאשר בזאת שמידע או תכנים שאתה מספק בצורה אלקטרונית על-ידי גישה לאתר אינטרנט זה או שימוש בו, אינם סודיים או קנייניים, אלא כפי שנדרש בחוק החל או בכפוף למדיניות השמירה על הפרטיות של הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה, וכן מאשר שידוע לך שתקשורת בלתי מוגנת באינטרנט באמצעות דואר אלקטרוני עלולה ליפול קורבן ליירוט, שיבוש או אובדן. אתה מצהיר וערב לכך שהמידע או התכנים שאתה מספק ל-הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה בצורה אלקטרונית על-ידי גישה לאתר או שימוש בו אינו פוגע בזכויות של כל אדם או ישות אחרת. אתה מסכים לכך ש-הבסל זכייניה והחברות המסונפות אליה יעשו שימוש במידע או בתכנים, כולם או חלקם, בכל אמצעי שהוא, לרבות שכפול, שידור מחדש או פרסום של המידע או התכנים או הרעיונות, המושגים או מידע אחר הנכלל בזה למטרות מסחריות של הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה, או לחשיפת זהותך, בהתאם למדיניות השמירה על הפרטיות של הבסל, זכייניה והחברות המסונפות אליה (ראה סעיף 2 לעיל).

8. תקשורת אלקטרונית

כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט זה או שולח אלינו דואר אלקטרוני, אתה מנהל אתנו תקשורת אלקטרונית.אתה מסכים לקבל מאתנו מסרים והודעות בצורה אלקטרונית. אנו ניצור עמך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעות באתר אינטרנט זה. אתה מאשר שכל ההסכמים, ההודעות, גילויי המידע וכן מסרים אחרים שנשלח אליך בצורה אלקטרונית יעמדו בכל דרישות החוק המחייבות שתקשורת כאמור תיעשה בכתב.

9. פיקוח

הבסל עשויה לפקח על הגישה לאתר האינטרנט שלה ועל פעולות אחרות הנוגעות לאתר זה, ולנקוט בצעדים שונים בהקשר זה. ואולם, הבסל לא טוענת ולא מעניקה כל אחריות שאכן תעשה כך. אתה מסכים בזאת לפיקוח או נקיטת צעדים כאמור, אם וכאשר הבסל תחליט לעשות כן.

10.קישורים

קישורים והפניות לאתרי אינטרנט אחרים ניתנים לך לנוחותך בלבד. הבסל לא בדקה ואינה תומכת, במפורש או במשתמע באתרים אחרים או בכל מידע או תכנים, או בנגישותם, באמצעות קישורים כאמור, ואינה מקבלת עליה שום אחריות לאתרים אחרים כאמור, למידע או לתכנים המתפרסמים בהם, או למוצרים או שירותים המוצעים בהם.

11.וירוסים ועוד

הבסל אינה טוענת ואינה אחראית לכך שהמידע או התכנים, לרבות התוכנות להורדה, שאליהם ניתן לגשת מאתר האינטרנט הזה או באמצעותו, יהיו רציפים או ללא טעויות, פגמים, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, או שכל בעיה כאמור אשר תתגלה, גם תתוקן.

12.נזק לאחרים

אתה מסכים שלא להחדיר אל או דרך אתר האינטרנט הזה שום מידע או תכנים אשר עלולים להזיק לאחרים. בין יתר הדברים, אתה מסכים שלא לכלול, ביודעין או שלא ביודעין, שום טעות או פגם בתכנים או במידע אשר עלולים, בין היתר, להוות דיבה, השמצה, לשון הרע או ניבול פה או לעודד שנאה או להביא לעבירה פלילית או אזרחית מצד כל אדם או ישות.

13. שמירת זכויות

כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה יהיו שמורות ל-הבסל. שום דבר הכלול כאן לא ייחשב כמקנה במשתמע, בדרך של השתק, או בכל דרך אחרת רשיון או זכות כלשהם ביחס לזכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר או זכות אחרת בקניין רוחני של הבסל או של כל אדם או ישות אחרת.

14. דין ומקום שיפוט

האתר הזה מפוקח ומופעל על-ידי הבסל מברלין, גרמניה והתנאים הללו, אתר אינטרנט זה, כל שימוש בו וכל טרנזקציה המתבצעת בו או ממנו תהיה כפופה לחוקים של ברלין, גרמניה החלים מבלי להתייחס לעקרונות של סתירה בין חוקים. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין-לאומי מוחרגת בזאת בצורה מפורשת

15. פתרון מחלוקות; סעד מניעתי

חשוב שתקרא בעיון ובשלמות את הסעיף המובא להלן. סעיף זה קובע כי פתרון מחלוקות יעשה באמצעות בוררות סופית ומחייבת בפני בורר בלתי-תלוי וזאת במקום בבית משפט באמצעות שופט או חבר מושבעים. ייתכן שחוקי המדינה, המחוז או הטריטוריה שבה אתה מתגורר מגבילים את יכולת האכיפה של בוררות מחייבת ביחס להסכמים מסוימים עם צרכנים.

בוררות מחייבת

כל מחלוקת, חילוקי דעות, ויכוח או טענה בינינו או בין צד אחד כנגד השני או כנגד העובדים, הסוכנים, בעלי המנדט, הפקידים, המנהלים, היורשים, הממונים או המסונפים של האחר, אשר נובעים, מתייחסים, או הנם בעלי קשר כלשהו עם התנאים המובאים כאן, עם אתר אינטרנט זה, עם כל שימוש באתר אינטרנט זה וכל טרנזקציה המתבצעת בו או ממנו (בין במסגרת חוזה או מעבר לחוזה, בחוזה או בעוולה, בכפוף לחוק או לתקנה, או באופן אחר, בין שהתקיים בעבר, בהווה או בעתיד), לרבות כל שאלה ביחס למשא ומתן, התארגנות, קיום, תוקף, ביצוע, תולדות, פירושים, הפרה, פתרון או ביטול, וכן לרבות הישימות או ההיקף של סעיף בוררות זה (להלן יכונו יחד "טענות" וכל אחד בנפרד "טענה") יובאו בפני וייפתרו באופן סופי באמצעות בוררות מחייבת, ולא בבית משפט, וזאת בהתאם לחוקי הבוררות המפורטים בתוכנית A להלן, המהווה חלק אינטגרלי מהתנאים המובאים כאן.ואולם לפני שתגיש טענה לצורך בוררות, עליך לפנות תחילה אל נציגי שירות הלקוחות שלנו בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., על-מנת לתת לנו הזדמנות לפתור את המחלוקת.בדומה לכך, בטרם הבסל תביא מחלוקת בפני בורר, עלינו לנסות תחילה לפתור את המחלוקת על-ידי יצירת קשר עמך. אם לא ניתן לפתור את המחלוקת לשביעות רצון הצדדים תוך שישים (60) יום ממועד שבו נשלחה הודעה אליך או אל הבסל על-ידי האחר בנוגע למחלוקת, אזי כל צד רשאי ליזום את תהליך הבוררות בהתאם למפורט בתוכנית A להלן.

למען הסר ספק, אף צד לא יפנה לבית משפט או בית דין, בין אם פדרלי, מחוזי או של מדינה, בכל נושא שהוא המתייחס לתנאים המובאים כאן לרבות, אך לא רק, כל טענה, כל בוררות שבה הוחל במטרה לפתור טענה, וכן כל פסק בוררות שנעשה ביחס לטענה, אלא כפי שמתירים התנאים המובאים כאן או כפי שמתיר החוק. כל פסק בוררות שיינתן בעקבות הבוררות יהיה סופי ומחייב עבור כל אחד מהצדדים, ולא יתאפשר כל ערעור על פסק בוררות כאמור. פסק הבוררות עשוי להפוך לבר-אכיפה ולבר ביצוע על פי החלטה של כל בית משפט שיש לו סמכות על אדם או רכושו של אדם שנגדו מבקשים לאכוף את פסק הבוררות.

לא יורשה צירוף של שום טענה עם תביעה משפטית אחרת, או עם בוררות ביחס למחלוקת עם אדם אחר, וכן לא יורשה פתרונה על בסיס קולקטיבי. הצדדים מסכימים במפורש שכל טענה המובאת בפני בורר בעקבות התנאים המפורטים כאן לא תצורף לשום הליך בוררות אחר משום סיבה שהיא. הבורר לא יוכל לפסוק פיצויים שאינם מותרים על פי התנאים המובאים כאן, ולא יוכל לפסוק פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים או שכר טרחת עו"ד. אתה ו-הבסל מוותרים בזאת על כל טענה לפסיקת פיצויים המוחרגים לפי התנאים שמובאים כאן.

סעד מניעתי וסעד זמני

על אף האמור בסעיף 17, בתוכנית A או בכל פירוט של התנאים הללו, ל-הבסל תישמר הזכות לבקש ולקבל כל סעד מניעתי, על תנאי או זמני מכל בית משפט בעל סמכות מתאימה כדי להגן על סימן המסחר שלה או על זכויות אחרות בקניין רוחני או על מידע חסוי או כדי לשמר את הסטטוס קוו עד להבאת העניין לבוררות.

16. שינויים בתנאים / נתיקות

הבסל עשויה להתאים, לשנות או לעדכן באופן אחר את התנאים החלים על אתר אינטרנט זה מעת לעת.אנו נודיעך באשר לכל שינוי כאמור באתר האינטרנט הזה וזאת באמצעות פרסום הודעה על השינויים הללו באתר אינטרנט זה. לאחר פרסומם של שינויים כאמור, המשך השימוש שתעשה באתר אינטרנט זה יהווה את הסכמתך לתנאים אלה ולנוסחי מדיניות אחרים, כפי שיהיו לאחר השינוי. אתה תהיה מחויב על-ידי השינויים כאמור. אם יוחלט שמי מהתנאים הללו הוא חסר תוקף, בטל או שאינו בר-אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ייחשב התנאי הזה לנתיק ולא ישפיע על התקפות ועל אפשרות האכיפה של יתר התנאים.

17. סמכות שיפוטית

אתר אינטרנט זה מפוקח ומופעל על-ידי הבסל מברלין, גרמניה. הבסל לא טוענת ולא ערבה לכך שהתכנים באתר האינטרנט מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים. מי שיבחר להיכנס לאתר אינטרנט זה ממיקומים אחרים, יעשה זאת מיוזמתו בלבד ויהיה אחראי לעמידה בחוקים המקומיים, אם ובמידה שבה החוקים המקומיים הם ישימים.

18. קובצי cookie

אנו עשויים להשתמש בקובצי cookie כדי לעקוב אחר העדפותיך ופעולותיך באתר. קובצי cookie הם קובצי נתונים קטנים שאתר אינטרנט מעביר אל הכונן הקשיח של המחשב שלך. הם מאפשרים לנו לנהל מעקב אחר העדפותיך ומסייעים לנו להפוך את ביקוריך העתידיים באתר ליעילים יותר. קובצי cookie עשויים לאחסן מגוון סוגים של מידע, לרבות מספר הפעמים שביקרת באתר מסוים, פרטי הרישום שלך ומספר הפעמים שאתה צופה בדף מסוים או בפריט אחר באתר. השימוש בקובצי cookie הוא שיטה מקובלת הנמצאת בשימוש ברוב האתרים הגדולים, והוא מסייע בשיפור השירות ללקוח. רוב הדפדפנים מאפשרים קבלה של קובצי cookie, אך ניתן לשנות את ההגדרות בקלות כך שתיחסם קבלה של קבצים כאלה; לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לחסום קובצי cookie, על האופן שבו תוכל לדעת מתי מתקבלים קובצי cookie ועל הדרך שבה תוכל להשבית לחלוטין את אפשרות קבלתם, אנא עיין בקובצי העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.עם זאת, שים לב שללא קובצי cookie, חלק מהתכונות של אתר האינטרנט לא יהיו זמינות, והמשתמש לא יכול ליהנות מחלק מהיתרונות שמציע האתר.

19. אי-ויתור

אם הבסל לא אכפה את האמצעים הניתנים לה בתנאים אלה או אם לא הגיבה להפרה מצדך או מצד גורם שלישי כלשהו של התנאים הללו, אין לראות בכך ויתור של הבסל על הזכות לאכוף לאחר מכן תנאי כלשהו מהתנאים וההתניות הנכללים כאן או לפעול בתגובה להפרות דומות.

20. ההסכם המלא

התנאים הללו, ביחד עם כל ההסכמים האחרים, התנאים וההתניות הנכללים או המוזכרים כאן מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הבסל והזכיין בישראל בנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה ולכל טרנזקציה המתבצעת באתר האינטרנט או ממנו ומהתכנים שלו, והוא בא במקום כל הבנות או הסכמים קודמים.

100% אבטחה

מתקבלים כל כרטיסי האשראי ופייפל (מלבד דיינרס).
הנתונים מאובטחים ומוצפנים בתקן PCI המחמיר

secured credit card

 

 

אין לך חשבון פייפל ?

לפתיחת חשבון פייפל