סל קניות
סל הקניות ריק
  • פייסבוק
  • יוטיוב
  • טוויטר

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש

כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.

 

כללי

בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים.

החנות ו/או האתר - החנות הוירטואלית באתר האינטרנט www.legohits.com

החברה ו/או המפעיל – Habsell GbR, Fehrbellinerstr. 18, 12407 Berlin

גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לחנות לגו היטס ברשת באמצעות האינטרנט.

קונה - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.

קניה ו/או רכישה - קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון זה.

ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.

 

מכירה

תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.

הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב, מיקוד, מס' הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש, מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הקונה.

 

המוצרים באתר

המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה.

החברה מתחייבת להגעת המוצר בתוך 21 ימי עסקים בגרמניה וישראל, ימי עסקים בגרמניה וישראל הם: שני, שלישי, רביעי וחמישי שהם לא ימי שבתון או חג. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 21 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את הרכישה ולקבל את מלוא תמורתו בחזרה למעט עיכובים שלא תלויים בחברה, בספק הלוגיסטי, אז לא תהיה זו עילא לביטול הרכישה. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי הקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם העסקה.

כל מוצר שמוזמן דרך אתר זה נשלח ישירות ממרכז הלוגיסטיקה של לגו היטס בברלין, גרמניה. בעת ההזמנה הקונה מבצע ייבוא אישי פרטי.

 

התשלום

תהליך התשלום נעשה על שרתי חברת פייפל העולמית המספקת שירותי סליקת כרטיסי אשראי באופן מאובטח ומוצפן.

החיוב נעשה בשקלים ישירות מול חברת הבסל מברלין, גרמניה.

בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה. רכש הקונה מוצר ולאחר מכן חויבה החברה בגין כל תשלום שזוכתה בגין הרכישה מכל סיבה שהיא לא קיבלה החנות את תמורת המוצר, מתחייב הקונה לשלם לחברה את התמורה בתוך 3 ימים ממועד הדרישה לתשלום.

 

משלוחים

המשלוח שלך מבוטח! במידה וחברת הדואר (הישראלית או הגרמנית) יאבדו, יגרמו נזק תזוכה על ידם בכפוף לתנאי תקנון הביטוח.

המשלוחים באתר הם ללא תשלום, המוצרים נשלחים אליך מגרמניה ישירות מהמרכז הלוגיסטי של הבסל בברלין. אי לכך, אין אפשרות לאיסוף עצמאי של המוצר.

מוצרים שעוכבו במכס מסיבה כלשהי ישוחררו ע"י הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או תקלות ו/או שביתות בנמלי תעופה, במכס, ברשויות הדואר הגרמנית והישראלית או לכח עליון שעשוי לעכב או לבטל כליל את המשלוח. כל עיכוב הנובע מאחת הסיבות שהוזכרו לעיל לא יהווה עילא לביטול העסקה.

אחריות

אחריות המפעיל למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר שרכש הלקוח בלבד.

האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן של המוצר על פי דין.

המפעיל יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

המוצר הוחזר לחברה תוך 14 יום.

המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

הקונה יחזיר לחברה המוצר שקיבל באריזתו המקורית לחברה וללא פגם באריזה.

מספר ההזמנה, שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לחברה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן המוצר.

 

ביטול הרכישה על ידי הקונה

ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה  יעשה עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על ביטול תימסר בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית וללא פגם לאריזה.

פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לחברה.

 

כללי                                                   

ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 14 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על החברה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כוח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה כאמור.

טעות שנגרמה על ידי החברה בתיאור המוצר תזכה את הקונה באפשרות לבטל את העסקה בלבד ללא דמי ביטול כלשהם והקונה או המציע כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהחברה.

החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד.

כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בברלין, גרמניה.

100% אבטחה

מתקבלים כל כרטיסי האשראי ופייפל (מלבד דיינרס).
הנתונים מאובטחים ומוצפנים בתקן PCI המחמיר

secured credit card

 

 

אין לך חשבון פייפל ?

לפתיחת חשבון פייפל